TAKEN ondersteuning

FLOXX biedt uw pensioenfonds ondersteuning bij de volgende taken:

Beleidsvoorbereiding en advisering

 • verzamelen en analyseren van informatie
 • formuleren van adviezen in beleidsnotities
 • uitvoeren van risicoanalyses
 • opstellen van jaarplannen
 • bijhouden van wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen
 • bewaken proces besluitvorming en evenwichtige belangenafweging.

Regiefunctie

 • verdelen van relevante informatie aan betrokkenen in de governance van het fonds
 • actueel houden van de beleidsagenda en de jaarkalender
 • organiseren en voorbereiden van vergaderingen binnen het fonds en afstemming met sociale partners
 • voorbereiden vertaling van aanbevelingen naar bestuurlijke acties en prioriteitstelling
 • invulling geven aan opvolging van bestuurlijke actiepunten en bestuursbesluiten
 • operationeel aansturen van derde partijen waaronder de pensioenuitvoering, vermogensbeheerders, accountant
 • faciliteren van monitoring en besluitvorming.

Monitoring

 • beoordelen van managementrapportages van derde partijen en ondernemen van acties naar aanleiding van de rapportages
 • monitoring en evaluatie van dienstverleners.

Terug naar Ondersteuning van het bestuur