IORP II

De Europese IORP II richtlijn schrijft voor dat pensioenfondsen over drie sleutelfuncties moeten beschikken. Dit zijn de risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en de actuariële functie.

IORP II richtlijn is vertaald in Nederlandse wetgeving. De inwerkingtreding is 1 januari 2019. De Pensioenwet geeft verschillende mogelijkheden om de sleutelfuncties binnen een pensioenfonds vorm te geven. Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de gekozen invulling. DNB houdt hier toezicht op. Pensioenfondsen moeten kunnen uitleggen waarom zij voor de desbetreffende invulling hebben gekozen en hoe deze voldoet aan de wet- en regelgeving.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘houders van een sleutelfunctie’ en ‘personen die sleutelfuncties vervullen’. De houder van een sleutelfunctie is eindverantwoordelijk voor de uitoefening van de taken die vallen onder de desbetreffende sleutelfunctie. Dit moet in beginsel een natuurlijk persoon zijn. De taak van vervuller kan worden ingevuld door een commissie of een organisatie.