Werkwijze

FLOXX verleent diensten aan pensioenfondsen, werkgevers, ondernemingsraden, besturen en verantwoordingsorganen.

De “pensioenwereld” is de laatste jaren enorm veranderd. In essentie zijn er twee drivers die ten grondslag liggen aan deze veranderingen: de rente en het toezicht. Door de steeds maar dalende rente (en in mindere mate de toegenomen levensverwachting) is de financiële positie van pensioenfondsen uitgehold: opgebouwde rechten staan onder druk.  De lage rente leidt er ook toe dat (ongewijzigde) pensioenopbouw in de toekomst onbetaalbaar is geworden. De intensivering van het toezicht leidt tot meer en meer “governance” met als doel de kwaliteit van het bestuur te verhogen om invulling te geven aan de steeds complexere omgeving waarin pensioenfondsen opereren. Dit betekent onder andere meer verantwoording afleggen, goed onderbouwen en vastleggen van besluiten, meewerken aan onderzoeken en vragenlijsten,  meer rapportages en deskundigheidsvereisten.

Door wetgeving uit Europa (IORPII) zijn pensioenfondsen vanaf 13 januari 2019 onder andere verplicht sleutelfuncties Risicobeheer, Actuarieel en Audit in te richten.

Met onze dienstverlening willen wij een bijdrage leveren en klanten op een begrijpelijke wijze ondersteunen.  Samen met u werken wij aan oplossingen.

De belangrijkste kenmerken van onze dienstverlening zijn:

  • Betrokkenheid De gemeenschappelijke competentie van de leden van ons team is betrokkenheid. Betrokkenheid bij de klant, bij de sector en bij elkaar. Wij voelen ons  verbonden met de klanten waarvoor we werken en het werk dat we doen. We nemen zelf verantwoordelijkheid en verschuilen ons niet achter “anderen”.  Wij zijn trots op ons bedrijf en daar vertellen wij graag enthousiast over.
  • Deskundigheid Voor goede ondersteuning is aantoonbare deskundigheid nodig. Onze medewerkers en de partners waarmee wij samenwerken zijn voldoende deskundig om de gevraagde diensten te verlenen. Door scholing en het volgen van actualiteiten houden wij onze deskundigheid op peil.
  • Kwaliteit  Kwaliteit is in ons vak erg belangrijk. Ons “track record” laat zien dat we tevreden relaties hebben. Dit vindt zijn oorsprong in de levering van kwalitatief goede rapportages, het geven van begrijpelijke adviezen, een heldere wijze van communiceren en rapporteren, doen wat van ons wordt gevraagd, het opleveren wanneer dit wordt gevraagd en flexibiliteit.
  • Eenvoud Pensioen kan complex zijn. Wij proberen in onze ondersteuning opdrachtgevers op een eenvoudige wijze te ondersteunen. Dit kan zijn door de manier van communiceren, rekening te houden met beschikbare tijd en middelen en de uitvoering niet moeilijker te maken dan noodzakelijk is.
  • Prijsstelling Een “faire” prijs voor onze diensten en werkzaamheden. Bij voorkeur werken wij op basis van een vaste prijs.  Wij menen dat de tijd van uren schrijven tegen hoge uurtarieven voorbij is.