Bestuur

De Wet versterking bestuur pensioenfondsen is inmiddels al weer jaren van kracht. Deze wet is erop gericht om de geschiktheid van het bestuur en het intern toezicht te versterken, te zorgen voor een adequate vertegenwoordiging van alle risicodragers in de verschillende fondsorganen en het stroomlijnen van taken, bevoegdheden en organen. Uit de evaluatie van de wet is gebleken dat de doelstelling zijn gerealiseerd.

Deskundigheid, kennis en competenties zijn en blijven belangrijk bij besturen van een pensioenfonds. Belangenafweging en risicobeheersing zijn daarbij leidend.

FLOXX draagt bij aan het effectief en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het pensioenfonds. Dit doen wij door  rollen te vervullen in het bestuur van een pensioenfonds, in visitatiecommissies, in raden van toezicht van pensioenfondsen of in de directie van een uitvoeringsorganisatie.