Bestuurlijk

Per 1 juli 2014 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen van kracht. Deze wet is erop gericht om de geschiktheid van het bestuur en het intern toezicht te versterken, te zorgen voor een adequate vertegenwoordiging van alle risicodragers in de verschillende fondsorganen en het stroomlijnen van taken, bevoegdheden en organen.

Deskundigheid, kennis en competenties zijn in de tijd in toenemende mate belangrijk bij besturen van een pensioenfonds. Belangenafweging en risicobeheersing zijn daarbij essentieel.

FLOXX draagt bij aan het effectief en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het pensioenfonds. Dit doen wij door een deel van onze tijd rollen te vervullen in het bestuur van een pensioenfonds, in  visitatiecommissies, in raden van toezicht van pensioenfondsen en in de directie van een uitvoeringsorganisatie.